Algemene Voorwaarden van Zoekkapper.nl

Voor de toegang tot en het gebruik van Zoekkapper.nl gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 - Inhoud

Zoekkapper.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot kappers is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Zoekkapper.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze website, zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens waaronder uw e-mailadres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

Uw gegevens zullen mogelijk worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Zoekkapper.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overige materialen, berusten bij Zoekkapper.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties en profielen worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

Zoekkapper.nl stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod betreffende thuiskappers en kapsalons bij elkaar te brengen. Zoekkapper.nl is géén bemiddelingsinstantie!

Zoekkapper.nl kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor de geselecteerde kandidaten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.

De eindselectie en de beslissing om iemand de zorg van uw haar toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. Zoekkapper.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kappers. Mocht het zo zijn dat een kapper niet betrouwbaar blijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u en kunt u dit melden via een e-mail naar schrift.

Het contact maken met een thuiskapper of kapsalon is geheel op eigen risico en initiatief.

Artikel 5 - Uitsluiting

Zoekkapper.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de site indien u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Zoekkapper.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 - Verwijzingen

Zoekkapper.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites van adverteerders/ profielhouders.

Artikel 7 - Vrijwaring

U vrijwaart Zoekkapper.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 8 - Beveiliging

Zoekkapper.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik site

Zoekkapper.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Zoekkapper.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit welke reden of oorzaak dan ook.

De totale aansprakelijkheid van Zoekkapper.nl voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste melding en het tijdig versturen van reacties van consumenten aan kappers is beperkt tot het bedrag dat een kapper voor een reactie heeft betaald aan Zoekkapper.nl. Zoekkapper.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard dan ook.

Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Zoekkapper.nl aangepast worden, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.